Välj en sida

Region Jönköpings län har tillsammans med andra regioner i närområdet påbörjat ett kursupplägg om kost och rörelse, som vänder sig till personer med LSS-insats (insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Om man jämför hälsan bland personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumtillstånd med hälsan hos andra människor i samhället kan man se att det är vanligare med fetma, diabetes och psykisk ohälsa. Alla dessa hälsotillstånd kan påverkas positivt genom våra levnadsvanor, och det är därför möjligt att förbättra förutsättningarna för en god hälsa.

Läs mer på https://halsanspelarroll.se