Välj en sida

FN:s rekommendationer till Sverige

Den 26 mars 2024 publicerade FN sina rekommendationer om vad Sverige behöver göra för att leva upp till Funktionsrättskonventionen och säkerställa att personer med funktionsnedsättningar fullt ut kan utöva sina rättigheter och delta i samhället på lika villkor.

FN rekommenderar bland annat Sverige att:

  • Ändra hur funktionshinder definieras i lagar och politik för att bättre matcha människorättsmodellen för funktionshinder.
  • Arbeta för att fullständigt uppnå de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna enligt konventionen.
  • Göra konventionen till en del av svensk lagstiftning.
  • Göra en systematisk översyn av lagar, riktlinjer och förordningar för att ta reda på vilka lagändringar som behövs för att leva upp till konventionen.
  • Upprätta handlingsplaner som grundar sig på mänskliga rättigheter
  • Förbättra samordningen mellan regioner och kommuner i deras arbete med att genomföra konventionen.
  • Inrätta en mekanism på nationell nivå för att övervaka hur regionerna och kommunerna genomför konventionen.
  • Förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att överklaga beslut och utkräva rättigheter när kommuner och regioner inte följer konventionen.
  • Utveckla formerna för nära samråd med organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning och stärka organisationernas möjligheter att medverka i genomförandet av konventionen
  • Se över diskrimineringslagen så att den ger uttryckligt skydd mot diskriminering på flera grunder och intersektionella former av diskriminering.

Länkar till FN:s rekommendationer:

Länk till FN:s rekommendationer till Sverige på engelska
Automatöversättning CRPD recommendationer 2024 Word
Automatöversättning CRPD recommendationer 2024 PDF

Sammanställt av Funktionsrätt Sverige