Välj en sida

Läkemedelskommittén

Mötesanteckningar:

2023-09-19

2023-05-25

2023-02-23

Läkemedelskommitténs uppgifter:

 • Vidmakthålla riktlinjer för en på vetenskaplig grund baserad rationell, hälsoekonomisk och jämlik läkemedelsanvändning.
 • Biträda inköpsavdelningen i upphandling av läkemedel.
 • Bedriva och stödja utbildning och utvecklingsprojekt för en rationell läkemedelsanvändning.
 • Verka för en god samverkan med:
 • Verksamhetsstöd och service länets apotek
 • kommunal hälso och sjukvård
 • privata vårdgivare
 • patientföreningar
 • andra lokala intressenter inom läkemedelsområdet
 • Följa utvecklingen regionalt och nationellt samt samverka i aktuella nätverk.
 • Handlägga ärenden beträffande ”Regelverk avseende samverkan mellan hälso och sjukvård och läkemedels, medicinteknisk, och laboratorieteknisk industri. Lokal anpassning för Region Jönköpings län”
 • Skriva beslutsunderlag till Regionens ledningsgrupp enligt ”Rutin för hantering av central budget
  för läkemedel eller läkemedel med vidgade indikationer”
 • Uppföljning genom tillämpning av Stratsys.